Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.


REKLAMAČNÍ ŘÁD
Reklamační řád

1. Úvodní ustanovení

 

- Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou ve lhůtě k uplatnění práv z vadného plnění (dále jen „lhůta k uplatnění“) uplatňována práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“).

 

- „Prodávajícím“ se rozumí internetový obchod texem.cz, společnosti CHEMLON CZ s.r.o, Průmyslová 7, 53701 Chrudim, IČ: 28831519, DIČ: CZ28831519, zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 31766.

 

- „Kupující“ je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

 

- Požádá-li o to kupující, prodávající písemně potvrdí (dále jen „potvrzení“), v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají povinnosti prodávajícího v případě vadného plnění. Prodávající v potvrzení uvede i firmu, sídlo a identifikační údaj. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahující firmu, sídlo a identifikační údaj (dále jen „doklad“).

 

- „Reklamací“ se rozumí oznámení zjištění vady, bez zbytečného odkladu, kterou zjistí kupující, písemně na adresu CHEMLON CZ s.r.o., Průmyslová 7, 537 01 Chrudim, e-mailem na adresu eshop@texem.cz nebo telefonicky na číslo 602 743 114 nebo jinou formou, která obsahuje identifikaci kupujícího, zboží a popis vady.

 

2. Lhůta k uplatnění práv z vadného plnění

 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců.

 

- Lhůta k uplatnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

 

- Do délky lhůty k uplatnění se nepočítá doba od přijetí oprávněné reklamace až do doby, kdy je kupující povinen zboží si po vyřízení reklamace převzít.

 

- Zákonem stanovéná lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží.

 

3. Nároky z odpovědnosti za vady

 

- Kupujícímu v případě oprávněného uplatnění práv z vadného plnění náleží nároky vyplývající z Občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů.

 

- Kupující má zejména právo:

- i na dodání nové věci bez vad, nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 Občanského zákoníku, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené.

- na výměnu součásti, pokud se vada týká pouze součástí věci.

- na dodání nové věci, nebo výměnu součásti i případě odstranitelné vady, pokud kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

- na přiměřenou slevu, neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci.

- na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající kupujícímu nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jako i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné potíže.

 

- Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 

4. Rozsah odpovědnosti za vadu

 

- Odpovědnost za vady se vztahuje na vady zboží, které se vyskytnou ve lhůtě k uplatnění.

 

- Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží:

- pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu.

- pokud si kupující vadu sám způsobil.

- pokud nebylo právo z vady uplatněno ve lhůtě k uplatnění.

- při jakýchkoliv změnách v původních údajích v potvrzení provedených kupujícím.

- při obsluze, užívání a zacházení se zbožím v rozporu s návodem, který přiložil výrobce.

- při poškození zboží živelnou událostí.

 

 

5. Způsob uplatnění reklamace

 

V případě vad výrobků zakoupených u prodávajícího, které se vyskytnou v záruční době, má kupující právo výrobek reklamovat buď:

a) osobně v sídle firmy prodávajícího:

CHEMLON CZ s.r.o., Průmyslová 7, 537 01 Chrudim

b) poštou:

na adrese:

CHEMLON CZ s.r.o., Průmyslová 7, 537 01 Chrudim

 

- Reklamace internetového obchodu texem.cz vyřizujeme na telefonu 602 743 114, e-mailové adrese eshop@texem.cz.cz nebo na adrese CHEMLON CZ s.r.o., Průmyslová 7, 537 01 Chrudim.

 

- Po obdržení reklamace informuje prodávající kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, zejména kam má kupující vadné zboží doručit.

 

- Kupující je povinen se prokázat zakoupením zboží u prodávající, a to především dokladem, a je-li to z povahy věci nutné, také potvrzením.

 

- Kupující je povinen zajistit dostatečně bezpečný obal zboží vyhovující nárokům přepravy. Při nedostatečně chráněném zboží nemusí být reklamace uznána oprávněnou.

 

- Po přijetí zboží k reklamaci bude kupující informován o nejvhodnější formě a podrobnostech reklamačního řízení.

 

- Kupující bude informován prostřednictvím e-mailu, který slouží jako potvrzení o převzetí zboží k reklamaci. E-mail bude obsahovat popis závady, předpokládaný výsledek reklamace a přibližné datum vyřízení reklamace.

 

- Prodávající bude kupujícího po vyřízení reklamace kontaktovat e-mailem nebo telefonicky. Kupující je oprávněn se o průběhu reklamace informovat, a to telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu (602 743 114, eshop@texem.cz).

 

- O vyřízení reklamace bude vystaven protokol, který bude přiložen ke zboží.

 

6. Převzetí zboží

 

- Kupující přebírá od přepravní služby jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky nebo zjistí-li jakýkoliv rozdíl s dodacím listem, sepíše kupující s přepravní službou reklamační protokol nebo zboží nepřevezme.

 

- Pokud po rozbalení zásilky kupující zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, bez zbytečného odkladu vyrozumí prodávajícího, nejpozději však do jednoho pracovního dne, telefonicky na telefonní číslo 602 743 114, e-mailem na adresu eshop@texem.cz nebo písemně na adresu CHEMLON CZ s.r.o., Průmyslová 7, 537 01 Chrudim.

 

7. Vystavení písemného potvrzení

 

 

- Nebylo-li ze strany prodávající již učiněno, vydá potvrzení kupujícímu dle čl. 1.4.

 

- Kupující bere na vědomí, že někteří výrobci nevydávají vzorový formulář k potvrzení a k uplatnění reklamace stačí daňový doklad. Tento je vždy přiložen k zakoupenému zboží.

 

 

 

Tento reklamační řád nabyl účinnosti dne 1. 4. 2015.